Wednesday, July 02, 2014

house along canal


Muji 0.25 hexagonal gel pen + graphite wash